75 aportacions de 710 persones sobre el PDU per a l'ampliació del parc de l'Agulla

El procés participatiu previ a la redacció del Pla director urbanístic (PDU) del Parc de l’Agulla, situat entre Manresa i Sant Fruitós de Bages, ha recollit 75 aportacions i suggeriments de 710 persones, tant individuals com representants d’associacions, ajuntaments i entitats.

Aquestes aportacions, que han permès copsar les inquietuds i prioritats del territori, s’han presentat aquest dimarts en un acte al Palau Firal de Manresa, i es tindran en compte a l’hora de redactar el document.

El PDU és un instrument de planificació supramunicipal que dotarà els dos municipis d’un marc urbanístic i territorial conjunt per tal d’ordenar i ampliar el part d’una manera ambientalment coherent, ajustada a les necessitats de les persones que l’utilitzen, i interconnectada correctament amb els nuclis urbans que l’envolten. En delimitarà els espais oberts, identificarà els equipaments existents i reservarà el sòl necessari per als nous, incrementarà la protecció d’espais d’interès natural i de connectors, millorarà la connexió de recursos hídrics, i també farà compatible la qualitat del paisatge amb el patrimoni cultural amb el seu ús públic i turístic.

El procés participatiu va ser impulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, conjuntament amb el Consorci urbanístic de l’Agulla i els ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages.


Principals conclusions

Així, les principals conclusions del procés participatiu, per cada eix temàtic, són les següents:

1. Usos i activitats al parc

• Importància de l’equilibri entre els nous usos que s’hi puguin introduir i les activitats existents, especialment les agrícoles.
• Cal minimitzar l’impacte de les noves grans edificacions al parc, com ara una nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP) o unes piscines a l’aire lliure.
• Les prioritats dels visitants són el gaudi de la natura i l’esport gratuït a l’aire lliure, i cal vetllar per la convivència amb les persones que viuen i treballen al parc
• Importància de mantenir les activitats i usos actuals, flexibilitzant alguns usos admesos a les edificacions existents.

2. Territori i paisatge
• Preservar i potenciar els valors ambientals i paisatgístics és un prioritat.
• El paisatge i el patrimoni tenen una dimensió quotidiana que cal preservar, sense necessàriament buscar un increment de visitants.
• Cal entendre l’agricultura com un valor patrimonial, paisatgístic i identitari.

3. Mobilitat
• És prioritari pacificar el trànsit a l’interior de l’àmbit de l’Agulla, garantint la viabilitat de les activitats i negocis actuals i la convivència entre els diferents modes de transport.
• Cal definir una nova xarxa de camins que faci compatible els usos lúdics amb els de les explotacions agràries existents.
• Integrar millor les grans infraestructures, vetllant especialment pel tractament de les vores del parc, l’aïllament acústic, la seguretat dels encreuaments amb els eixos cívics o els passos de fauna.
• La gestió i la dimensió que han de tenir els aparcaments són un dels reptes a resoldre, prioritzant el transport públic i la mobilitat descarbonitzada.

4. Aspectes transversals o que superen els àmbits urbanístics
• Impulsar accions de promoció de l’agricultura i dels valors del producte de proximitat.
• Definir polítiques agràries en benefici de les explotacions existents, amb especial atenció a l’horta de regadiu.
• Definir les fases i les inversions necessàries per desenvolupar el PDU.
• Millorar la senyalització dels passos de vianants i dels encreuaments de la carretera de Santpedor.
• Habilitar mesures de gestió del parc mentre es redacta el PDU.

Tramitació del PDU

Un cop tancat el procés participatiu, les administracions implicades tindran en compte les propostes per redactar el document que es portarà a aprovació inicial de la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central. Posteriorment, s’obrirà el preceptiu període d’informació pública per a la ciutadania i entitats i d’audiència als ajuntaments afectats.
Amb les al·legacions que es rebin, es conformarà el document que la Comissió aprovarà provisionalment. Passarà llavors a la Comissió de Territori de Catalunya per al seu darrer vistiplau, el vicepresident el signarà i entrarà en vigor una vegada es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).